در صورتی که بعد از ارسال ایمیل از طریق اتلوک خطای "503 Valid RCPT command must precede DATA" دریافت می کنید روش های زیر را امتحان کنید: